โครงการสมุดบันทึกความดี (Online)

หมวด: หลักสูตรพิเศษ
เขียนโดย Siratsapon

education ministry

 

"โครงการสมุดบันทึกความดี" เป็นโครงการทดลองที่กระทรวงศึกษาธิการได้คิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ขึ้นมา เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้เรียน กศน. ได้บันทึกความดีที่ตนเองที่กระทำลงไปในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ "มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก" ที่ตอนแรกอาจเป็นการทำแบบมุ่งหวังเอาคะแนน เป็นการสร้างภาพ ไม่ได้ทำจากจิตสำนึกอย่างแท้จริง แต่ด้วยหลักการนี้ เมื่อทำความดีบ่อยๆ อยู่เป็นประจำทุกวันจะเกิดพัฒนาการขึ้นจากสิ่งที่ผู้นั้นทำบ่อยๆ จะกลายเป็นความเคยชิน สิ่งที่เป็นความเคยชินทำไปบ่อยๆ จะกลายเป็นนิสัย และจากนิสัยจะกลายเป็นสันดานในที่สุด ผู้ที่ทำอย่างเอาหน้าจะเกิดกลายเป็นนิสัยที่ทำด้วยจิตสำนึกอย่างแท้จริง เหมือนกับเด็กที่มุ่งทำความดีเพื่อให้ได้รับคำชมได้รับรางวัลจากพ่อ-แม่ แต่พอทำไปมากๆ เข้าจนโตขึ้น สิ่งที่ทำกลับมีจุดพลิกให้จุดมุ่งหมายในการทำเปลี่ยนไป เพราะเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใน กลายเป็นนิสัยที่ดีประจำตัว ตอนทำดีจึงทำอย่างอัตโนมัติด้วยจิตสำนึกจริงๆ ได้ เรียกว่า "เป็นคนดี" จริง ซึ่งเหตุผลที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจ ถ้าผู้นั้นไม่เคยทำดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงจุดที่มีพัฒนาการแบบนี้

 

ดังนั้น "โครงการสมุดบันทึกความดี" จึงมุ่งหวังว่าจะปลุกกระแสคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีงาม เสียสละ ช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตนเอง ให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ เป็นคนดีที่เพิ่มมากขึ้น ให้คนดีมีที่ยืนในสังคม ให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ คือ ทั้งดี และเก่งควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างจับต้องได้ ประกอบด้วย 


๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ค่านิยมทั้ง ๑๒ ประการนี้ หากได้มีการปลูกฝังให้เกิดขึ้นจริงในจิตใจและได้มีการแสดงออกมาอย่างสม่ำเสมอ ย่อมจะทำให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ สงบสุข และสันติภาพขึ้นในประเทศชาติสืบไป สมุดบันทึกความดีนี้จะไม่เป็นแต่สมุด ยังคงเป็นประวัติศาสตร์ที่ติดตัวเราไปอย่างภาคภูมิใจ เป็นอริยทรัพย์ที่ไม่อาจหายไปไหน ใครช่วงชิงไม่ได้ ในอนาคตยังมีโอกาสใช้เป็น Passport คือ หนังสือเดินทาง ใช้เปิดทางให้ได้เรียนในสถานศึกษาชั้นนำ และได้ทำงานในองค์กรยักษ์ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย สถานที่เหล่านี้ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มว่าจะไม่คัดเลือกบุคลากรโดยดูแต่ด้านความรู้ความสามารถเท่านั้นอย่างในอดีต แต่ต้องมีทั้ง “ความรู้คู่คุณธรรม” จึงจะรับเข้าศึกษาหรือให้ทำงาน เพราะผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ จึงจะถูกเรียกว่าเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า เป็นผู้ที่หาได้ยาก เป็นที่ต้องการในทุกสถาน เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริง

ดังนั้นขอให้ช่วยกันบันทึกความดีตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า ผู้ใดมุ่งหวังเก็บประวัติคุณงามความดีเอาไว้ สามารถสมัครได้ที่นี่ และเดี๋ยวนี้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการคดโกง หรือเขียนส่งไปแต่ไม่ได้ทำความดีขึ้นจริง เพราะทางเราพัฒนาระบบการตรวจว่าในแต่ละความดีนั้น คุณจะได้คะแนนเท่าไร คุณจะผ่านหรือไม่ โดยจะเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบหลังจากคุณบันทึกความดีแล้วนั่นเอง

สนใจร่วมโครงการกดปุ่มด้านล่าง และหลังจากสมัครแล้วสามารถเข้าไปบันทึกความดีได้ด้วยการไปยังหน้า "หลักสูตรพิเศษ" แล้วเลือกโครงการสมุดบันทึกวามดีต่อไป

 

 
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.