เปิดสอนแล้ว พระไตรปิฎก และภาษาบาลี หลักสูตรเร่งรัด ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบเข้าชั้นเรียน)

หมวด: ศาสนาพุทธ
วันเผยแพร่ เขียนโดย Siratsapon

25590208230511 

 เปิดสอนแล้ว พระไตรปิฎก และภาษาบาลี หลักสูตรเร่งรัด ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบเข้าชั้นเรียน)

 ผู้ที่สนใจเรียนพระไตรปิฎก และภาษาบาลี สมัครได้ที่นี่ 


 

                                26012559202000

วัตถุประสงค์๑. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจศึกษาพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก อีกทั้งอรรถกถา ฎีกาที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของทั้งสามปิฎกได้อย่างชัดเจนในเวลาอันสั้น 

๒. เพื่อเป็นสถานศึกษาพระบาลีตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง อันเป็นประโยชน์ต่อการแปล และการตีความพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง

๓. เน้นทั้งด้านปริยัติ และปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ตามพุทธประสงค์ ซึ่งจะจัดอบรมการเจริญโดยจะจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยวิปัสสนาจารย์จากสำนักต่างๆ เป็นระยะๆ

๔. เพื่อสร้าง “ธรรมวิทยากร” ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง อีกทั้งมีศิลปะการถ่ายทอดแบบมืออาชีพ

๕. เพื่อรักษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไป

 

 

วิชาที่เปิดสอน


 

๑. อภิธัมมัตถสังคหะ ๑

     มีเนื้อหาครอบคลุมอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉท ๑, ๒, ๖, ๓, ๗, ๔ ศึกษาความหมายของปรมัตถธรรมและบัญญัติธรรม ชีวิตคืออะไร องค์ประกอบของชีวิต ขันธ์ ๕ รูปกับนาม จิตกับอารมณ์ ธรรมชาติของจิต การทำงานของจิต ที่เกิดของจิต ประเภทของจิต วิถีจิต ธรรมชาติที่ประกอบปรุงแต่งจิต (เจตสิก) รูปปรมัตถ์ และศึกษาการจำแนกจิตโดยเวทนา ๕ จำแนกจิตโดยเหตุ ๖ หน้าที่ของจิต ๑๔ ประการ จำแนกจิตโดยทวาร ๖ อารมณ์ ๖ และวัตถุ ๖ เรื่องของอกุศล (เช่น อาสวะ ๔ อุปาทาน ๔ อนุสัย ๗ สังโยชน์ ๑๐ กิเลส ๑๐) ศึกษาธรรมเรื่องต่างๆ เช่น เหตุ ๖ อธิบดี ๔ อาหาร ๔ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรค ๘ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ และอริยสัจ ๔ เป็นต้น


๒. อภิธัมมัตถสังคหะ ๒

     มีเนื้อหาครอบคลุมอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉท ๕, ๘, ๙ ศึกษาเรื่องชีวิตมาจากไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ เรื่องภพภูมิต่างๆทั้ง ๓๑ ภูมิ กรรมประเภทต่างๆ การส่งผลของกรรม ธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลแห่งการเวียนว่ายตายเกิด (ปฏิจจสมุปบาท) สมถกรรมฐาน(การทำสมาธิ) ทั้ง ๔๐ วิธี รูปฌาน อรูปฌาน อภิญญา และศึกษาเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนาภูมิ ๖ วิสุทธิ ๗ และวิปัสสนาญาณ

 

๓. Abhidhammatthasa gaha 1 (English class for Thais and foreigners)

     Study illusive world and real world, two kinds of realities, five aggregates, four classes of consciousness, cognitive series of consciousness, characteristics of mental factors, classification of mental factors, enumeration of materiality, the causes of material phenomena, arising of material phenomena, classification of consciousness according to 1.feeling 2.roots 3.functions 4.doors 5.sense objects 6 physical bases, compendium of immoral categories, 37 enlightenment factors, five aggregates of grasping, twelve bases (āyatana), eighteen elements (dhātu) and the Four Nobel Truths

 

 ๔. Abhidhammatthasa gaha 2 (English class for Thais and foreigners)

     Study the four planes of existence, four modes of rebirth, four kinds of kamma, how kammas bear results, rebirth consciousness, planes of rebirth after death, the Law of Dependent Origination (paiccasamuppāda), tranquility meditation and 40 meditation subjects, three stages of tranquility meditation, insight meditation, three characteristic marks, seven stages of the path of purification and insight knowledges
 

๕. พระวินัยปิฎก ๑

     ศึกษาโครงสร้างพระไตรปิฎกและโครงสร้างพระวินัยปิฎก ศึกษาหลักเกณฑ์พื้นฐานในการบัญญัติพระวินัย ศึกษาสิกขาบทที่สำคัญพร้อมทั้งประเด็นต่างๆที่ควรรู้เกี่ยวกับการบัญญัติสิกขาบทนั้นๆ ศึกษาวาริตตศีล (ข้อห้าม) และจาริตตศีล(ข้อควรประพฤติ) ของภิกษุ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก และ อุบาสิกา


๖. พระวินัยปิฎก ๒

     ศึกษาเรื่องวินัยกรรมที่สำคัญๆ การตัดสิน (วินิจฉัย) อาบัติและอนาบัติ ศึกษาภิกขุปาติโมกข์ ภิกขุนีปาติโมกข์ วิภังค์ ๒ ขันธกะ ๒๒ และปริวาร ๑๖

 

๗. พระสุตตันตปิฎก ๑

     ศึกษาโครงสร้างพระสุตตันตปิฎกพร้อมคัมภีร์อัตถสังวัณณนา (อัฏฐกถาและฎีกา) ศึกษาแนวทางการจับประเด็นพระสูตรแต่ละสูตรเพื่อให้เข้าถึงพระอาโภคะ (พุทธประสงค์) เพื่อเป็นการปูพื้นให้สามารถอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ เข้าใจทั้งวจนัตถะ (ความหมายของคำ) อย่างถูกต้อง และเข้าใจนยะ (หลักการที่แฝงซ่อนอยู่ในวจนัตถะนั้น) อันนำไปสู่การเข้าถึงสัมมาปฏิบัติและเข้าถึงปฏิเวธได้ในที่สุด


๘. พระสุตตันตปิฎก ๒

     ศึกษาเนื้อหาโดยย่อจากนิกายทั้ง ๕ คือ ทีฆนิกาย (๓๔ สูตร) มัชฌิมนิกาย (๑๕๒ สูตร) สังยุตตนิกาย (๗,๗๖๒ สูตร) อังคุตรนิกาย (๙,๕๕๗ สูตร) และขุททกนิกาย (๑๕ คัมภีร์) โดยครอบคลุมพระสูตรที่สำคัญ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อการเจริญกัมมัฏฐานได้อย่างถูกต้อง

 

 ๙. พระสุตตันตปิฎก ๓

     ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของพระสูตรทั้ง ๕ นิกายโดยอาศัยหลักการตึความจากคัมภีร์เนตติ และคัมภีร์อัฏฐกถาอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงไปหาสภาวธรรมที่ซ่อนอยู่ในภาษาบัญญัติอันจะนำไปสู่ความเข้าใจในแก่นธรรมอย่างลึกซึ้ง

 

๑๐. พระอภิธรรมปิฎก ๑

     ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์ธัมมสังคณี คัมภีร์วิภังค์ คัมภีร์ธาตุกถา และคัมภีร์ปุคคลบัญญัติ และนำเนื้อหาของคัมภีร์ทั้ง ๔ มาวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อให้เห็น ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง และความสอดคล้องในหลักธรรมคำสอนอันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามพุทธประสงค์ได้อย่างแท้จริง

 

๑๑. พระอภิธรรมปิฎก ๒

     ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์กถาวัตถุ คัมภีร์ยมก คัมภีร์ปัฏฐาน และนำเนื้อหามาวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อให้เห็นสาระสำคัญ และความสัมพันธ์ของพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน (ระดับปรมัตถธรรม) ได้อย่างชัดเจน

 

๑๒. วิสุทธิมรรค

     ศึกษาสาระสำคัญในเรื่องศีลประเภทต่างๆ เรื่องธุดงค์และหลักตัดสินวินิจฉัย ๑๑ ประการ เรื่องสมาธิและแนวทางการปฏิบัติ ศึกษาปุพพภาคแห่งการเจริญภาวนา สิ่งที่เป็นปลิโพธต่อการภาวนา ปธานิยังคธรรม ๕ ประการ อารมณ์กัมมัฏฐาน ๔๐ ที่ใช้ในการเจริญสมถกัมมัฏฐาน การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอภิญญา ๕ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานและญาณประการต่างๆ พร้อมทั้งอานิสงส์แห่งการเจริญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนา


๑๓. ภาษาบาลี ๑

     ศึกษาอักขระหรือหน่วยเสียงในภาษาบาลี การเขียนคำในภาษาบาลี ลักษณะโครงสร้าง และคำชนิดต่างๆ อันได้แก่ คำนาม (คำเรียก) คำอุปสัค (คำเสริมแต่ง) คำนิบาต (คำสันธาน) คำอาขยาต (คำกริยา) และการใช้ภาษาบาลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น


๑๔. ภาษาบาลี ๒

     ศึกษาการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนภาษาบาลีต่อจากวิชาบาลี ๑ และศึกษาวิธีการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือที่วิทยากรกำหนดให้ เช่น ปาฬิสิกขา หรือ ชาตกัฏฐกถา หรือ ธัมมปทัฏฐกถา หรือหนังสือที่เขียนขึ้นด้วยภาษาบาลีอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 

๑๕. ภาษาบาลี ๓

     ศึกษาหลัการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นจากตัวอย่างจริงที่ปรากฎในพระไตรปิฎก อัฎฐกถา ฎีกา และคันถันตระ (คัมภีร์บาลีที่นอกเหนือจาก ๓ กลุ่มข้างต้น) ศีกษาแนวทางการแปลความหมายภาษาบาลีให้ตรงหรือให้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์หรือของพุทธสาวกผู้แสดงสูตรนั้นๆ โดยไม่ขัดกับสัททยุตติ (ความถูกต้องทางหลักภาษา) และสภาวยุตติ (ความถูกต้องทางสภาวธรรม)


๑๖. เทคนิคการเป็นธรรมวิทยากร (ธรรมกถึก) มืออาชีพ

     อบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่การเป็น “ธรรมวิทยากรมืออาชีพ” และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด วิชานี้จะรับนักศึกษาเพียง ๒๐ รูป/คน เท่านั้น

   

รูปแบบการศึกษา๑. เลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้อย่างอิสระเสรีตามที่ต้องการ จะเรียนเพียงวิชาเดียว หรือหลายวิชาก็ได้ แต่หากเรียนพร้อมกันหลายๆ วิชา ก็จะสามารถศึกษาครบทั้ง ๓ ปิฎกภายในเวลา ๑ ปี 

๒. เปิดสอนปีละ ๒ ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาใช้เวลาเรียนประมาณ ๒๔ สัปดาห์ (๒๔ ครั้ง)

๓. ไม่มีการสอบ หากเข้าฟังการบรรยายวิชาละไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม และ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. ไม่จำกัดวุฒิผู้เรียน

๕. เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

 

สถานที่ศึกษามูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม

๕/๑๐๘-๙ ซอยบรมราชชนนี ๑๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๙-๙๔๘๔

 

map buddhism online

 

ที่ปรึกษาโครงการ


 

  • พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัครมหาบัณฑิต

  • พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

 

 

คณาจารย์


 

๑. พระคันธสาราภิวงศ์  ป.ธ.๙, ธัมมาจริยะ, พธ.ด.

๒. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ป.ธ.๖, ธัมมาจริยะ

๓. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ป.ธ.๗, ธัมมาจริยะ

๔. พระอาจารย์พันธ์ศักดิ์ โอภาโส น.ธ.เอก, น.บ., ป.อบ.

๕. พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม  น.ธ.เอก, ป.อบ.

๖. อาจารย์ดิษกฤต สาสนเวชช์  ป.อบ.

๗. อาจารย์อาณัติชัย เหลืองอมรชัย บธ.บ. ธ.ศ.เอก, ป.อบ.

๘. อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม ศษ.บ., บาลีใหญ่วัดท่ามะโอ

๙.อาจารย์จำรูญ ธรรมดา ศษ.บ., ป.ธ.๔, ธัมมาจริยะ

๑๐. อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล  น.บ., นศ.ม., ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุุทธศาสตร์)

.ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ ป.อบ., วศ.ม.(ไฟฟ้า), MBA., พธ.ด

๑๒. และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน

 

 

ตารางบรรยายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

   (๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙)

 (เลือกเรียนได้ตามต้องการ จะเรียนเพียงวิชาเดียวหรือหลายวิชาก็ได้)

ScheduleTripitaka

 

 
อำนวยการสอนโดย : ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ (ประธานมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม)


สนับสนุนโครงการโดย : กองทุนโสภณชัยสุวรรณ

 

 


 

   

สนใจรีบสมัครด่วน.

 

เปิดรับสมัครออนไลน์แล้ววันนี้!!

 

 

 

สนใจเรียนหลักสูตรคลิกที่นี่ :  

 

Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.