จริตนิสัย ๒ และปัญญา

หมวด: แบบตรวจสอบตนเอง
เขียนโดย Siratsapon

 

แบบตรวจสอบจริต 2 และปัญญา

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

1. ตรวจสอบตนเองว่าเป็น "ตัณหาจริต" หรือ "ทิฏฐิจริต"

2. ตรวจสอบตนเองว่ามี "ปัญญากล้า" หรือ "ปัญญาไม่กล้า"

3. เพื่อที่จะได้เลือก "สติปัฏฐาน" ที่เหมาะสมกับจริตและปัญญาของตน

 

ตอนที่ 1 : กรุณาอ่านคำถามและเลือกระดับความสอดคล้องกับตัวท่าน

ข้อที่ คำถาม ความสอดคล้องกับตัวท่าน
มากที่สุด มาก ไม่แน่ใจ น้อย น้อยที่สุด
1 ท่านสังเกตได้ว่า ท่านมีความอยากได้สิ่งต่างๆ อยู่ เสมอๆ ในการการดำเนินชีวิต เช่นท่านมักซื้อของใช้ ที่มีคุณภาพดีและมียี่ห้อที่คนส่วนใหญ่ให้การ ยอมรับ แม้ว่าจะมีราคาสูงบ้างก็ยอม หรือในช่วงลด ราคาท่านก็มักซื้อของเพราะมียี่ห้อดังราคาถูก แม้สิ่ง นั้นอาจไม่ค่อยจำเป็นในการดำรงชีพมากนัก
2 ท่านชอบความสุข ชอบความสบาย
3 ท่านชอบความสงบ ชอบพักผ่อนสบายๆในที่ไม่มี ใครวุ่นวาย บางครั้งก็มีความสุขที่ได้ปลีกตัวมาอยู่ คนเดียวเงียบๆเสียบ้าง
4 ท่านสามารถเข้าถึงความสงบได้ง่าย สามารถฝึก กรรมฐานแล้วสงบได้ง่าย
5 ท่านมีความคิดความเห็นมาก ฟุ้งซ่านได้ง่าย
6 ท่านมักยึดมั่นในความเห็นของตน ชอบหรือพอใจที่ ได้ทำตามความเห็นของตนแม้จะมีผู้ทัดทานบ้าง
7 ท่านชอบแสดงความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นทราบ
8 ในการเจริญกรรมฐานท่านทำความสงบได้ยาก สงบ ได้ไม่นาน มักฟุ้งซ่าน
9 ท่านชอบใช้เหตุผล ไตร่ตรองข้อมูล ก่อนการ ตัดสินใจ
10 ท่านมักตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน หรือรถยนต์ ด้วย ความรู้สึก หรือญาณสังหรณ์หรือญาณทิพย์
11 ท่านมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแรงกล้า หมั่น เจริญกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอ และสามารถทำใจได้ อย่างรวดเร็วเมื่อมีการพลัดพรากสูญสีย
12 เมื่อมีข่าวไม่ดีในวงการสงฆ์ท่านไม่เคยเสื่อมศรัทธา และโดยปกติท่านตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้ครบทุกข้อ และสวดมนต์ ทำสมาธิภาวนาอย่างจริงจังนัก และ คิดว่าพุทธธรรมมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตมาก
13 ท่านเชื่อว่าการทำบุญและการทำบาปเป็นสิ่งที่ สามารถส่งผลต่อสุขทุกข์ในชีวิตได้อย่างมาก แต่ กระนั้นเอง ชีวิตก็เป็นของไม่แน่นอนเสมอ
14 ท่านไม่ค่อยเชื่อมั่นว่ามีนรก-สวรรค์ และกฎแห่ง กรรม ที่ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คิดว่าบางทีสิ่ง เหล่านี้เป็นเพียงแค่ความเชื่อของคนบางกลุ่มเท่านั้น

 

 

ที่มา : ดร.สุเมธ โสฬศ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.